Adatkezelési szabályok

Adatkezelési Szabályok

A Sungrow Korlátolt Felelősségű Társaság mint a www.tegyieniko.hu, illetve
www.solutionfocus.hu domain néven elérhető honlap (a továbbiakban: „Weboldal”)
üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások
keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket,
valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a
továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi
feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen
Adatkezelési tájékoztatót!

Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője Tegyi Enikő (a
továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1222 Budapest, Lőcsei u. 6/A
Képviseli: Tegyi Enikő
E-mail címe: tegyi@solutionfocus.hu
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró Tárhelypark Kft. (székhely:
1122 Budapest, Gaál József út 24., cégjegyzékszám: 01-09-322570, tevékenység:
tárhelyszolgáltató) végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával
tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat,
adatokat:
• A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve
rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
• A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra
látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II.
rész).

I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
1) Milyen személyes adatokat kérünk be?
Kapcsolatfelvételkor, hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatok
megadása szükséges:
• teljes név
• e-mail cím
A Weboldalon meghirdetett képzésekre történő jelentkezéskor a következő személyes
adatok megadása szükséges:
• teljes név
• e-mail cím
• telefonszám
• lakcím
• számlázási név és cím
• munkahely neve, címe, beosztás
• postázási cím

2) Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így
különösen a következő célokra:
• a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
• kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása,
az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, az 1. c) pontban
foglalt esetben a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás;
• a Weboldalon keresztül leadott képzés megrendelések, jelentkezések nyilvántartása
és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a
megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő
kapcsolattartás;
• a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
• a Sungrow Kft. szolgáltatásait, esemányeit, promócióit népszerűsítő, valamint
szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzletpolitikai célú
megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó
ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás
visszavonásáig.
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az
adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak
végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek),
illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a
hozzájárulását.

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Sungrow Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Az 1. a)-f) pontokban írt funkciók használatával (a képzésre jelentkezéssel) a Felhasználók
hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok
kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán
alapul.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti
a Felhasználót.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő
a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott
e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag
azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó
kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett
Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására
alkalmas adatokat.

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Felhasználó
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
tájékoztatás kérhető e-mailben a tegyi@solutionfocus.hu e-mail címen és postai levél útján
a következő postai címen: 1222 Budapest, Lőcsei u 6/A, mindkét esetben a
személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a
Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel a Felhasználók körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat)
szintén a tegyi@solutionfocus.hu e-mail címen vagy az 1222 Budapest, Lőcsei u 6/A postai
címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím
megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és
ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben
vagy egészben – a tegyi@solutionfocus.hu e-mail címén vagy postai úton az 1222 Budapest,
Lőcsei u 6/A postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét
követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a
Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos
érdekét nem sérti.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a
Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne
küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását
bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján
elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a tegyi@solutionfocus.hu címen, illetve az 1222
Budapest, Lőcsei u 6/A postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait
feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó
Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a
Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél
küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli
haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében
továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével
nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg
saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra
vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a
Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a
Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső
szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal
használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a
Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a
Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a
cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait
használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó
számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer
szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és
egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google
által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az
információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a
Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket
készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére
továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket
az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is
továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes
felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).
Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken
jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják,
hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján –
személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing
tevékenységet folytatnak).
A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb
információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók
a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási
oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott
adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő
semmilyen felelősséget nem vállal.

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó
azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb,
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt
megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási
adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések
kiszűrése.
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal
használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az
ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb
témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve,
anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Rólad a
Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy
egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatod a cookie
üzenetek beállításait.

4) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan
harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a
Sungrow Kft-vel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat,
web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva
gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal
összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az
ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az
ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Linkek
A Sungrow Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Sungrow Kft.
tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a
hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja,
hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa
igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása
esetén – annak ellenére, hogy a Sungrow Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az
adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés
vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Sungrow
Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a
Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a
Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes
célra vagy módon is felhasználhatják.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken
történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról.
Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig
bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez
ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések,
megrendelések, stb.) végrehajtani.

V. Jogérvényesítési lehetőségek
A Sungrow Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon
nekünk a tegyi@solutionfocus.hu e-mail címre, vagy a 1222 Budapest, Lőcsei u 6/A postai
címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy
• bírósági eljárást kezdeményezhet.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI. Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a
Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a Sungrow Kft. által biztosított
módon. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata
alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2018. május
Sungrow Korlátolt Felelősségű Társaság